Get Adobe Flash player

Nieruchomości

15.05.2019 II Licytacja nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15.05.2019r. o godz. 14.20

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 118 odbędzie się:

 

D R U G A     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej:

grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość położony w Ruszowie przy
ul. Szklanej, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu
o numerze KW JG1Z/00033300/4. Nieruchomość składa się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 144/10
o powierzchni 0,1320 ha i 144/11 o powierzchni 0,5583 ha i jest zabudowana halą przemysłowo-magazynową, jedokondygnacyjną, dwubryłową, wzniesioną w I połowie XX wieku, w technologii szkieletowej, konstrukcja stalowa
i żelbetowa, ściany murowane z cegły. Układ funkcjonalny budynku obejmuje większą halę o powierzchni 742,10 m2
i mniejszą halę o powierzchni 309,70 m2, razem powierzchnia użytkowa wynosi 1.051,80 m2. Wysokości od 3,70 m do 6,70 m. Brak instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych i c.o. Na działce znajduje sie także ruina budynku trzykondygnacyjnego, o powierzchni zabudowy 60 m2, bez okien, drzwi, podłóg i instalacji.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 299.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 199.333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 29.900,00 zł najpóźniej do dnia 14-05-2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

17.04.2019r. II Licytacja nieruchomości gruntowych

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

17.04.2019r.

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 115 odbędzie się:

 

D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

 

 

godz.13.30

1. Nieruchomości gruntowej położonej w Jędrzychowicach gmina Zgorzelec posiadającej założoną księgę wieczystą
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00048481/4.

Nieruchomość gruntową stanowi działka ew. nr 494/5 o powierzchni 0,3081 ha. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. 492 dr). Poprzez dr 492 działka 494/5 jest skomunikowana z drogą publiczną tj. drogą krajową nr 4. Działka położona jest w obrębie działającego parku wiatrowego wchodzącego w skład farmy wiatrowej Jędrzychowice o mocy 26 MW w zespole parków wiatrowych Zgorzelec-Pieńsk. Położona jest w otoczeniu niezabudowanych gruntów rolnych oraz nieruchomości, na których posadowione są turbiny wiatrowe. Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu. Uzbrojenie: sieć elektryczna, telefoniczna, kanalizacja deszczowa. Na nieruchomości znajduje się urządzenie elektro-energrtyczne - Główny Punkt Odbioru 110/20 kV (stacja elektroenergetyczna) oraz infrastruktura przemysłowa, ogrodzenie, oświetlenie. Jej niezabudowaną część zajmuje zieleń urządzona oraz podjazdy, chodniki. Urządzenia i obiekty znajdujące się na działce nie należą do właściciela nieruchomości.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 494.460,00 zł brutto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 329.640,00 zł brutto, rękojmia wynosi 49.460,00 zł.

 

godz.14.00

1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Studniskach Dolnych,gmina Sulików posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00048967/5.

Nieruchomość gruntową stanowi niezabudowana dz.ewid. nr 428/1 o powierzchni 0,3090 ha. W ewidencji gruntów oznaczona symbolami R IIIb (0,2233 ha), R IV a (0,0857 ha).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 9.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 6.000,00 zł., rękojmia wynosi 900,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia 16-04-2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

08.04.2019r. I Licytacja lokalu mieszkalnego

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

08-04-2019r. o godz. 12.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej: udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości opisanej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony w Pieńsku przy ul. Wysokiej 1A/4, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00038708/9, wraz z ułamkowym udziałem w w wysokości 478/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali - KW JG1Z/00038302/3. Lokal mieszkalny nr 4 położony jest na I piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. W skład nieruchomości wchodzą: przedpokój, trzy pokoje, kuchnia oraz łazienka i toaleta. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 66,6 m kw. Do lokalu przynależą dwie komórki w piwnicy o powierzchniach: 5,4 m kw oraz 1,0 m kw, a także garaż o powierzchni 15,1 m kw. Łączna powierzchnia pomieszczeń przynależnych wynosi 21,5 m kw.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 72.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 54 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 7.200,00 zł najpóźniej do dnia 05-04-2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.