Get Adobe Flash player

12.10.2020r. I Licytacja nieruchomości gruntowej

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza nr III zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12-10-2020r. o godz.12.30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

opisanej jako:

nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 63 i 65, położona w Białogórzu, gmina Zgorzelec, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00003808/6. Działka nr 63 o powierzchni 0,47 ha, ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta; teren
z zadrzewieniami i zakrzeczeniami, częściowo podmokły ( działka nr 63 z trzech stron otoczona jest rowem), w części użytkowany jako łąka. Oznaczenie działki wg EGiB: ŁV.

Działka nr 65 o powierzchni 2,38 ha ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta z przewężeniem w części południowo zachodniej; działka użytkowana rolniczo (grunty orne). W części północnej, przez obszar działki nr 65 przebiega napowietrzna linia energetyczna. Oznaczenie działki wg EGiB: ŁV. RIVa - 0,8900 ha, ŁV - 0,4200 ka, RV - 1,0700 ha.

Działki położone są obok siebie - przedzielone są rowem (działka nr 284). Teren ze spadkiem na osi północ - południe.

Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 27.11.2019r. o przeznaczeniu nieruchomości w Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dzielnicy gminy Zgorzelec, zatwierdzonego Uchwała Rady Gminy Zgorzelec nr 55/2007 z dnia 17 września 2007r. z póź. zmianami, teren nieruchomości nie jest objęty planem miejscowym. Przeznaczenie działek zgodnie ze stadium: Działka nr 63 - ZN - tereny zieleni nieurządzonej.

Działka nr 65 - R - tereny rolnicze; ZN - tereny zieleni nieurządzonej Stanowisko archeologiczne o powierzchni ponad 0,5 ha; Strefa "OW' obserwacji archeologicznej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 87.800,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 65 850,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości

tj. 8.780,00 zł najpóźniej do dnia 09-10-2020r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.