Get Adobe Flash player

12.10.2020 I Licytacja hali przemysłowo-magazynowej

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12-10-2020r. o godz. 13.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A       L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej:

grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość położony w Ruszowie przy
ul. Szklanej, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu
o numerze KW JG1Z/00033300/4. Nieruchomość składa się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 144/10
o powierzchni 0,1320 ha i 144/11 o powierzchni 0,5583 ha i jest zabudowana halą przemysłowo-magazynową, jedokondygnacyjną, dwubryłową, wzniesioną w I połowie XX wieku, w technologii szkieletowej, konstrukcja stalowa
i żelbetowa, ściany murowane z cegły. Układ funkcjonalny budynku obejmuje większą halę o powierzchni 742,10 m2
i mniejszą halę o powierzchni 309,70 m2, razem powierzchnia użytkowa wynosi 1.051,80 m2. Wysokości od 3,70 m do 6,70 m. Brak instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych i c.o. Na działce znajduje sie także ruina budynku trzykondygnacyjnego, o powierzchni zabudowy 60 m2, bez okien, drzwi, podłóg i instalacji.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 299.000,00 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r.o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się wprawo własności tych gruntów.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 224.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 29.900,00 zł najpóźniej do dnia 09-10-2020r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.