Get Adobe Flash player

27.07.2020 I Licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza nr III zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27-07-2020r. o godz. 13.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 20 o powierzchni 0,1287 ha, położona w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej 1, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00005099/6. Działa nr 20 ma kształt regularny , zbliżony do litery "L", teren częściowo ogrodzony (ogrodzenie z siatki na drewnianych słupkach i żerdziach). Teren uzbrojony w sieć energetyczną, w sieć wodociągową, gazową i w sieć kanalizacyjną (sieci przebiegają w ulicy Lubańskiej). W części środkowej działki zlokalizowany jest budynek niemieszkalny - stodoła wybudowana przed 1945r. o powierzchni zabudowy 121,00 m2. Budynek stodoły przylega do ruin budynków gospodarczych i drewnianych szop oraz do budynku mieszkalnego (gruz, fragmenty murów zewnętrznych), które pierwotnie stanowiły zabudowę zwartą.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 191.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 143.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.19.100,00 zł najpóźniej do dnia 24-07-2020r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.