Get Adobe Flash player

18.11.2019r. II Licytacja lokalu mieszkalnego

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza nr III zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18-11-2019r. o godz.12.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

D R U G A     L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

opisanej jako lokal mieszkalny nr 3 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Bogatyni przy ul. Głównej 67, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00033973/2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w udziale 230/1000 części KW JG1Z/00033972/5. Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego. Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 78,10 m kw. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 11,5 m kw oraz poddasze użytkowe o powierzchni 10,50 m kw.

Działka położona jest w granicy wpisu do rejestru zabytków miasta Bogatynia.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r.o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się wprawo własności tych gruntów.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 124.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 82.666,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 12.400,00 zł najpóźniej do dnia 15-11-2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.