Get Adobe Flash player

28.10.2019r. II Licytacja lokalu mieszkalnego

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza nr III zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28-10-2019r. o godz. 13.30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

D R U G A      L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

opisanej jako lokal mieszkalny nr 1 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Sulikowie przy ul. Wolności 6, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00043988/3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem 90/100 części we współwłasności działki gruntu nr 535 o powierzchni 0,01 ha oraz we wspólnych częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objęte księgą wieczystą KW JG1Z/00043987/6. Lokal mieszkalny nr 1 położony jest
w kamienicy mieszklano-usługowej położonej w strefie ochrony konserwatorskiej. Mieszkanie trzypoziomowe. Lokal mieszkalny składa się z pięciu pokoi, kuchni, łazienki z wc, dwóch korytarzy, komórki wewnętrznej oraz pomieszczeń przynależnych tj. dwóch pomieszczeń gospodarczych oraz strychu. Łączna powierzchnia nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 119,40 m2, w tym powierzchnia części mieszkalnej 101,40 m2
i powierzchnia części gospodarczej 18,00 m2. Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu miasta i Gminy Sulików.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r.o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się wprawo własności tych gruntów.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 148.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 98.666,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 14.800,00 zł najpóźniej do dnia 25.10.2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.