Get Adobe Flash player

04.11.2019r. II Licytacja budynku mieszkalnego w udziale 1/2 części

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza nr III zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

04-11-2019r. o godz. 12.30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

D R U G A      L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość w udziale 1/2 części, położony w Zgorzelcu przy ul. Szmaragdowej 40, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00015099/9. Nieruchomość położona jest w obrębie działki gruntu nr 42 o powierzchni 279 m kw. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej o powierzchni zabudowy 75 m kw, powierzchni całkowitej budynku 219 m kw, kubaturze 638 m3, powierzchni użytkowej mieszkań 101 m kw. Liczba kondygnacji nadziemnych: 3, podpiwniczenie: całkowite. Występują 1 balkon i taras. Na parterze znajduje się ganek, przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, toaleta, komunikacja. Na piętrze oprócz korytarza są 3 pokoje oraz łazienka. Nad nimi jest nieużytkowy strych. W piwnicy znajdują się: komunikacja, pomieszczenia gospodarcze, kotłownia, pralnia i garaż.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r.o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 205.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 136.666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 20.500,00 zł najpóźniej do dnia 31-10-2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.