Get Adobe Flash player

21.10.2019r. I licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza nr III zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21-10-2019r. o godz. 12.30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Bogatyni przy
ul. Kossaka 8. Dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu nie założono księgi wieczystej. Księga budynkowa: JG1Z/00045744/5. Mieszkanie składa się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z toaletą. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 45,80 m2.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r.o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się wprawo własności tych gruntów.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 172.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 129.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości

tj. 17.200,00 zł najpóźniej do dnia 18-10-2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.