Get Adobe Flash player

21-10-2019r. I Licytacja lokalu użytkowego

 

 

B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza nr III zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21-10-2019r. o godz. 12.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej nieruchomość gruntową położoną w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego 28B, dz. nr 44/9 o powierzchni 87 m kw, posiadającą założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00027810/7 oraz nieruchomość gruntową położoną w Bogatyni przy ul. Matejki , dz. nr 44/11 o powierzchni 16 m kw, posiadającą założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00038554/4, zabudowaną jednym budynkiem użytkowym (pawilonem). Nieruchomości poprzez zabudowę tym samym obiektem budowlanym tworzą funkcjonalną, techniczną i ekonomiczną całość. Budynek murowany, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, w zabudowie szeregowej, o powierzchni użytkowej 82,4 m kw.

Budynek ma 2 bezpośrednie, niezależne wejścia z poziomu chodnika. Pierwsze z nich prowadzi do sali sprzedaży o pow. 64,3 m kw. Salka ta połączona jest z zapleczem, w którym jest również wyjście bezpośrednie na zewnątrz. Pomieszczenie to ma ok. 12,5 m kw i jest pomieszczeniem przechodnim do kolejnego pomieszczenia - sanitarnego.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 127.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 95.250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 12.700,00 zł najpóźniej do dnia 18-10-2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.