Get Adobe Flash player

07.10.2019r. I Licytacja lokalu mieszkalnego w udziale 1/2 części

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza nr III zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

07-10-2019r. o godz. 12.30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A        L I C Y T A C J A      N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej: udział w wysokości 1/2 części w lokalu mieszkalnym nr 12 stanowiącym odrębną nieruchomość położonym w Pieńsku przy ul. Hutniczej 38, posiadającym założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00032852/1 wraz z ułamkowym udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 30/11 o pow. 172 m kw. oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 720/10000 KW JG1Z/00023718/4.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r.o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się wprawo własności tych gruntów. Mieszkanie składa się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z toaletą. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 47,3 m kw. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 2,83 m kw.

 

Udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 56.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 42 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 5.600,00 zł najpóźniej do dnia 04-10-2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności