Get Adobe Flash player

17.06.2019r. I Licytacja lokalu mieszkalnego


 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

17-06-2019r. o godz.13.30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

opisanej jako: lokal mieszkalny nr 5 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Zgorzelcu przy
ul. Piłsudskiego 8, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00025046/6, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 977/10000 części KW JG1Z/00012600/4. Lokal mieszkalny nr 5 położony jest na I piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc o powierzchni użytkowej 77,54 m kw. Do lokalu przynależy toaleta o powierzchni 1,0 m kw oraz piwnica 4,5 m kw.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 234.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 175.500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 23.400,00 zł najpóźniej do dnia 14.06.2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.