Get Adobe Flash player

03.06.2019r. I Licytacja lokalu mieszkalnego

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

03-06-2019r. o godz. 12.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

opisanej jako: lokal mieszkalny nr 7 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Jerzmankach 22B, gmina Zgorzelec, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00017003/4 wraz z ułamkowym udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 8/100 części - KW JG1Z/000016992/6. Lokal mieszkalny składa się z przedpokoju, trzech pokoi, kuchni, łazienki i toalety. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 65,6 m kw. Mieszkanie rozkładowe - bez pomieszczeń przechodnich. Bezpośrednio z pokoju jest wejście do wszystkich pokoi, kuchni oraz łazienki i wc. Pomieszczenia są widne i ustawne. Lokal wyposażony jest w instalacje c.o., wodną, kanalizacyjną. elektryczną oraz gazową. W ramach posiadanych udziałów właściciele użytkują piwnicę.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 144.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 108 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 14.400,00 zł najpóźniej do dnia 31.05.2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.