Get Adobe Flash player

06.05.2019r. II Licytacja lokalu mieszkalnego


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

06.05.2019r. o godz.13.00

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej:

lokal mieszkalny nr 1 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Bogatyni przy ul. Józefa Hallera 2, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00038768/7 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 79 o pow. 1335 m kw oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 199/1000 części nr KW JG1Z/00038767/0. Lokal mieszkalny nr 1, położony jest na parterze kilkurodzinnego budynku mieszkalnego. W skład mieszkania wchodzą 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc. oraz pomieszczenie przynależne - piwnica. Łączna powierzchnia lokalu to 50,30 m kw, piwnicy - 15,80 m.kw. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 102.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 68.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 10.200,00 zł najpóźniej do dnia 03-05-2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji

i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.