Get Adobe Flash player

06.05.2019r. II Licytacja budynku mieszkalno-usługowego


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

06-05-2019r. o godz.12.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej: grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość położony w Łagowie przy ul. Jeleniogórskiej 24,26 , działka ew. nr 93 o pow. 0,1536 ha, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00034074/7 . Na działce nr 93 zlokalizowany jest budynek mieszkalno-usługowy, dwubryłowy, w części jedno - i w części dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ze strychem nieużytkowym, wzniesiony w I połowie XIX wieku oraz na początku XX wieku,
w technologii drewnianej i murowanej z cegły i kamienia tzw. pruski mur oraz w technologii tradycyjnej murowanej
z cegły i kamienia. Układ funkcjonalny budynku obejmuje:

- część mieszkalno-pensjonatową w skład której wchodzi: 5 pokoi, kuchnia, 3 łazienki z prysznicami i toaletami, magazyn i komunikacja, o łącznej powierzchni użytkowej 191,50 m2.

- część restauracyjną z zapleczem w skład której wchodzi: sala konsumpcyjna, 2 toalety z umywalkami, komunikacja oraz kuchnia i zaplecze kuchenno-gospodarcze, o łącznej powierzchni użytkowej 307,00 m2.

Łącznie powierzchnia użytkowa mieszkalno-usługowa budynku wynosi 498,50 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.371.450,00 brutto (tj.1.115.000,00 zł netto). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 914.300,00 brutto (tj.743.333,33 zł netto).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23%.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 137.145,00 zł najpóźniej do dnia 03-05-2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.